LinQer – Conforming IT

Privacyverklaring linQer

Dit is de privacyverklaring van linQer. Hierin leggen wij onder meer uit waarom we persoonsgegevens verzamelen en gebruiken, welke gegevens dat zijn en welke rechten je hebt als wij jouw persoonsgegevens verwerken.

Wie zijn wij?

linQer is een organisatieadviesbureau die organisaties ondersteund bij het implementeren en managen van managementsystemen voor informatiebeveiliging, privacy en medische software.

Wij verwerken zelf ook persoonsgegevens. Je leest hier hoe wij daarbij jouw privacy beschermen. Heb je vragen over deze privacyverklaring? Of over het gebruik van jouw persoonsgegevens door linQer? Neem dan contact op via het contactformulier.

Het gebruik van cookies

Bezoekt je onze website, dan verwerken we jouw persoonsgegevens met cookies. We gebruiken technische cookies om de website te laten functioneren. Ook gebruiken wij een programma voor websitestatistieken, maar daarbij zijn jouw persoonsgegevens geanonimiseerd.

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens om te kunnen beschikken over de gegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van commerciële activiteiten. Deze activiteiten zijn het bijhouden van een lijst met prospects, het opstellen van offertes, het opstellen van opdrachtovereenkomsten, het uitvoeren van opdrachten waarbij er afstemming nodig is, het continue verbeteren van producten en diensten, het opstellen en innen van facturen, en het voldoen aan wettelijke verplichtingen zoals de belastingaangifte.

Welke gegevens verzamelen en gebruiken we?

Als wij jouw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken, is dat meestal omdat je zelf contact met ons hebt opgenomen. En je daarbij informatie over jezelf hebt gegeven. Bijvoorbeeld als je informatie over onze diensten wilt. De volgende gegevens verwerken wij:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, bijvoorbeeld door een offerte aan te vragen en een opdracht te verstrekken.

Mogen wij jouw persoonsgegevens verwerken?

Wij mogen alleen persoonsgegevens gebruiken om een reden die in de privacywetgeving staat. De belangrijkste grondslag op basis waarvan wij jouw persoonsgegevens verwerken is jouw toestemming. Als je aan ons een offerte vraagt of een opdracht verstrekt, dan geef je ons toestemming om jouw gegevens te verwerken.

Hoe beveiligen we jouw gegevens?

Wij nemen zowel technische als organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens die wij verwerken te beveiligen.

Een voorbeeld van een technische maatregel is de beveiliging van de website. Er wordt gebruik gemaakt van een https domein, ingevoerde gegevens op het contactformulier worden niet bewaard op de website, en het versturen van mails vindt encrypted plaats.

Een voorbeeld van een organisatorische maatregel is dat alleen daartoe bevoegde medewerkers van linQer. En deze medewerkers hebben alleen toegang tot persoonsgegevens voor zover dat noodzakelijk is om taken uit te voeren.

Hoe lang bewaren we jouw gegevens?

De gegevens worden niet langer bewaard dan voor de omschreven doelen noodzakelijk is. Hierbij hanteren wij de wettelijke voorschriften. De omschrijving van de bewaartermijnen is opgenomen in de onderstaande tabel. Indien de bewaartermijn is verstreken, worden de persoonsgegevens uit het bestand verwijderd en vernietigd.

PersoonsgegevensBewaartermijnReden
Personalia, telefoonnummer, e-mailadresMaximaal 3 jaar na het laatste contactDeze gegevens zijn nodig voor communicatie over de uitvoering van de werkzaamheden.
Adres en overige persoonsgegevensMaximaal 7 jaar na het versturen van de laatste factuurDeze gegevens zijn nodig voor de financiële administratie en om te kunnen voldoen aan de Belastingwetgeving.

Delen wij jouw gegevens met derden?

Voor het bereiken van de doelen van de persoonsregistraties worden gegevens verstrekt aan het administratiekantoor die de controle van de boekhouding doet, en aan de belastingdienst voor de aangifte van belastingen en het betalen van BTW.

Wij verkopen geen gegevens aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van de opdrachtovereenkomst. Met bedrijven die gegevens verwerken als onderdeel van de opdrachtovereenkomst, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van de gegevens. linQer blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Wat zijn jouw rechten?

Je hebt een aantal privacyrechten. Je kunt ons bijvoorbeeld vragen welke persoonsgegevens wij van jou verwerken. En als de gegevens niet kloppen, die laten verbeteren. Ook kan je ons in sommige gevallen vragen om je gegevens te wissen, over te dragen of de verwerking van jouw gegevens te beperken. Je kunt ook bezwaar maken tegen de verwerken van jouw gegevens. En als je het niet eens bent met hoe wij jouw gegevens verwerken? Dan kan je een klacht bij ons melden. Wij zorgen er voor dat de verbetering, aanvulling of verwijdering binnen een maand nadat het verzoek is ingediend wordt uitgevoerd.

Klachten en tips

linQer neemt de bescherming van gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als het idee bestaat dat gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op.